top of page
Privacy Statement

Ik, Fleur van de Watering en eigenaar van Fleur van de Watering – Coaching, informeer u graag over de reden waarom ik uw gegevens verzamel, wat er met uw gegevens gebeurt en hoelang deze bewaard blijven. Dit ben ik ook verplicht in verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wet.

Fleur van de Watering – Coaching gaat uiterst zorgvuldig met uw gegevens (en de verwerking hiervan) om. In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe ik dit doe.

In deze verklaring wordt met de volgende termen bedoeld:

- Diensten. Hiermee worden alle vormen van coaching bedoeld die Fleur van de Watering - Coaching aanbiedt. 

- Aanvrager. Degene die de coaching ontvangt. 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 20 juli 2023.

Contactgegevens:
Fleur van de Watering – Coaching
http://www.fleurvandewatering.com/

Roosendaal

KVK-nummer: 78495555


Welke persoonsgegevens worden er verwerkt?

Fleur van de Watering - Coaching verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt de diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

- Voor- en achternaam
- Woonadres
- Geslacht
- Geboortedatum
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Skypenaam of andere naam voor online (video) contact (indien van toepassing)


Waarom is dat nodig?

Fleur van de Watering – Coaching verwerkt jouw persoonsgegevens om in contact te komen en het contact te onderhouden als dit nodig is om de dienst op te kunnen starten en/of uit te kunnen voeren. Dit contact komt tot stand via diverse mogelijke kanalen, zoals e-mail, telefoon, whatsapp & google meet.

Daarnaast worden persoonsgegevens verwerkt om je te kunnen informeren over wijzigingen van de diensten die Fleur van de Watering – Coaching levert.

 

Om de kwaliteit van de geleverde diensten te kunnen waarborgen, voert Fleur van de Watering - Coaching evaluaties uit. Dit gaat middels een evaluatieformulier die via een e-mail wordt verzonden. Als er tijdens een traject mondeling toestemming wordt verleend door de aanvrager, worden de persoonsgegevens verwerkt om deze evaluatie uit te kunnen voeren. Ook kan er met toestemming van de aanvrager een nieuwsbrief worden verzonden via e-mail.

Fleur van de Watering – Coaching verwerkt de persoonsgegevens om een offerte en/of factuur op te stellen en gebruikt de daarvoor benodigde en tevens verplichte gegevens van de aanvrager. Daarnaast kan Fleur van de Watering – Coaching het rekeningnummer van de aanvrager inzien, wanneer de betaling is voldaan. Deze gegevens worden niet verwerkt in het dossier.

Tot slot verwerkt Fleur van de Watering – Coaching ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte.


Hoe lang bewaart Fleur van de Watering – Coaching mijn gegevens?

Fleur van de Watering - Coaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Aantekeningen van de gesprekken en de gemaakte opdrachten gedurende de afgenomen dienst worden maximaal een jaar bewaard en vervolgens professioneel vernietigd. Als er geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan worden de gegevens 6 maanden na ontvangst verwijderd.

Administratie & facturen bewaar ik 7 jaar, zoals ik dat als ondernemer wettelijk verplicht ben.


Worden mijn gegevens met derden gedeeld?

Persoonsgegevens worden uitsluitend met derden gedeeld (bijvoorbeeld werkgever) als de aanvrager daar schriftelijk toestemming toe verleend. 
 

Fleur van de Watering - Coaching verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Fleur van de Watering - Coaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 

Daarnaast verstrekt Fleur van de Watering jouw persoonsgegevens aan de volgende derden:
 

- Belastingdienst t.b.v. het voldoen aan een wettelijke verplichting (grondslag: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting). Persoonsgegevens: naam, adres, postcode woonplaats. Zie tevens het privacy beleid van de Belastingdienst.

 

Maakt Fleur van de Watering - Coaching ook gebruik van cookies of vergelijkbare technieken?

Fleur van de Watering - Coaching gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Kan ik me aanmelden als ik jonger dan 16 jaar ben?

Fleur van de Watering - Coaching heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@fleurvandewatering.com, dan verwijderen ik deze informatie.


Maakt Fleur van de Watering - Coaching ook gebruik van geautomatiseerde besluitvorming?

Fleur van de Watering - Coaching neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (Fleur van de Watering) tussen zit.


Wil je graag je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Fleur van de Watering – Coaching.

Je hebt als aanvrager recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@fleurvandewatering.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Ik reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Fleur van de Watering - Coaching wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap


Hoe veilig zijn mijn gegevens?

Fleur van de Watering - Coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@fleurvandewatering.com.

bottom of page